Bảng giá lốp xe ô tô Goodyear tham khảo

 

STT Size lốp Mẫu Gai Xuất Xứ           Giá
1 175/70R13  E.LS2000 HB2 Japan             1,856,000
2 175/70R13 Ducaro GA Thailand             1,088,000
3 175/70R13 Ducaro GA Malaysia             1,008,000
4 175/70R13 Ducaro GDi  Indonesia                928,000
5 175/70R13 Taxi special Indonesia                928,000
6 185/70R13 Ducaro GA Thailand             1,200,000
7 185/70R13 GT3 Indonesia             1,024,000
8 185/70R13 Ducaro GDi  Philippines             1,024,000
9 165/80R13  Taxi special Indonesia                928,000
10 175R13C W. D-Sport Philippines             1,312,000
11 185/60R14  E.LS2000 HB2 Japan             2,512,000
12 185/60R14 Ducaro GA Malaysia             1,248,000
13 185/60R14 * Assurance Indonesia             1,232,000
14 185/60R14 Ducaro GA Indonesia             1,232,000
15 195/60R14 E.LS2000 HB2 Japan             2,272,000
16 195/60R14 Ducaro GA Thailand             1,424,000
17 195/60R14 * Assurance Philippines             1,376,000
18 175/65R14  E.LS2000 HB2 Japan             1,952,000
19 175/65R14 E.NCT5 Thailand             1,104,000
20 175/65R14 E.NCT5 Malaysia             1,104,000
21 175/65R14 * Assurance Indonesia             1,104,000
22 185/65R14  E.LS2000 HB2 Japan             2,128,000
23 185/65R14  E.NCT5 Thailand             1,328,000
24 185/65R14  Ducaro GA Thailand             1,328,000
25 185/65R14 * Assurance Philippines             1,200,000
26 185/65R14  Ducaro GA Philippines             1,200,000
27 185/65R14 E.NCT3 Philippines             1,200,000
28 195/65R14 E.LS2000 HB2 Japan             2,368,000
29 195/65R14 * Assurance Indonesia             1,312,000
30 195/65R14 E.Ventura Indonesia             1,312,000
31 185/70R14 E.LS2000 Japan             2,096,000
32 185/70R14 E.NCT5 Thailand             1,264,000
33 185/70R14 * Assurance Indonesia             1,184,000
34 185/70R14 Ducaro GDi  Indonesia             1,136,000
35 195/70R14 E.LS2000 HB2 Japan             2,352,000
36 195/70R14 * Assurance Philippines             1,408,000
37 195/70R14 Ducaro GA Philippines             1,312,000
38 195/70R14 Ducaro GDi  Indonesia             1,200,000
39 205/70R14  E.LS2000 HB2 Japan             2,112,000
40 205/70R14 Ducaro GA Thailand             1,488,000
41 205/75R14C W. D-Sport Thailand             1,840,000
42 185/80R14 GT3 Indonesia             1,344,000
43 185/80R14  Taxi special Indonesia             1,344,000
44 185R14C W. D-Sport Philippines             1,552,000
45 185R14C Kelly Suburban Philippines             1,504,000
46 195R14C W. D-Sport Philippines             1,696,000
47 195R14C Kelly Suburban Philippines             1,584,000
48 175/50R15 E.NCT5 Malaysia             1,104,000
49 195/50R15 * Assurance Thailand             1,600,000
50 185/55R15  E.LS2000 HB2 Japan             2,784,000
51 185/55R15 E.NCT5 Malaysia             1,600,000
52 195/55R15  E.LS2000 HB2 Japan             2,560,000
53 195/55R15 * E.F1 GS-D3 Thailand             2,000,000
54 195/55R15  E.NCT5 Thailand             1,840,000
55 195/55R15 * Assurance Thailand             1,840,000
56 195/55R15 E.NCT5 Malaysia             1,744,000
57 195/55R15 E.NCT3 Philippines             1,600,000
58 205/55R15 E.F1 GS-D2 Thailand             1,920,000
59 205/55R15 E. Ventura Indonesia             1,680,000
60 195/60R15 E.LS2000 HB2 Japan             2,496,000
61 195/60 R15 E.NCT5 Thailand             1,488,000
62 195/60 R15 Ducaro GA Thailand             1,488,000
63 195/60 R15 E.NCT5 Philippines             1,440,000
64 205/60R15  E.LS2000 HB2 Japan             2,624,000
65 205/60R15 Ducaro GA Thailand             1,584,000
66 215/60R15  E.LS2000 HB2 Japan             2,688,000
67 185/65R15 E.LS2000 HB2 Japan             2,288,000
68 185/65R15 E.NCT5 Philippines             1,424,000
69 195/65R15 E.LS2000 HB2 Japan             2,592,000
70 195/65R15 E.NCT5 Thailand             1,520,000
71 195/65 R15 Ducaro GA Thailand             1,520,000
72 195/65R15 E.NCT5 Philippines             1,392,000
73 195/65 R15  Ducaro GA Indonesia             1,392,000
74 205/65R15  E.LS2000 HB2 Japan             2,816,000
75 205/65R15 Ducaro GA Thailand             1,600,000
76 205/65R15  E.NCT5  Thailand             1,600,000
77 205/65R15 E.NCT5 Malaysia             1,600,000
78 205/65R15 * Assurance Philippines             1,536,000
79 215/65R15 E.LS2000 HB2 Japan             2,752,000
80 215/65R15 Aquatred Thailand             1,840,000
81 205/70R15  W. HP Japan             2,864,000
82 205/70R15 * W. HP AW Thailand             2,128,000
83 205/70R15 Fortera Philippines             1,760,000
84 215/70R15 Ducaro GA Malaysia             1,792,000
85 215/70R15C W.D-Sport LX Thailand             2,256,000
86 215/80R15  W. HP Japan             3,120,000
87 225/70R15 * W. HP AW Thailand             2,544,000
88 225/70R15 W. AT/S Thailand             2,112,000
89 225/70R15 Fortera Philippines             1,840,000
90 225/70R15C  Cargo G24 Turkey             3,200,000
91 235/70R15 * W.HP AW Thailand             2,688,000
92 235/70R15 owl * W. AT/SA Indonesia             2,544,000
93 235/70R15 owl W. AT/R  Indonesia             2,240,000
94 235/70R15 Fortera Philippines             2,240,000
95 255/70R15 owl W. AT/R  Indonesia             2,368,000
96 265/70R15 W. HP Japan             4,800,000
97 225/75R15 owl * W. AT/SA Indonesia             2,624,000
98 225/75R15 owl W. AT/R  Indonesia             2,208,000
99 225/75R15C W. AT/S Thailand             2,208,000
100 235/75R15 W. AT/S Thailand             2,336,000
101 235/75R15 owl * W. AT/SA Indonesia             2,640,000
102 235/75R15 owl W. AT/R  Indonesia             2,272,000
103 235/75R15 Kelly W. GA Philippines             2,080,000
104 31x10.5R15 owl W. AT/R  Indonesia             2,880,000
105 195R15 W. AT Philippines             1,680,000
106 215R15 W. AT/R Philippines             1,984,000
107 205/45R16 E.LS2000 HB2 Japan             2,560,000
108 205/45R16 E.F1 GS-D3 Thailand             1,840,000
109 205/50R16 Revspec Japan             2,944,000
110 205/50R16 E.F1 GS-D3 Thailand             2,048,000
111 215/50R16  Revspec Japan             3,040,000
112 225/50R16 E.LS2000 HB2 Japan             3,152,000
113 225/50R16 E.Ventura Indonesia             2,224,000
114 205/55R16 E.LS2000 HB2 Japan             3,008,000
115 205/55R16 E.NCT5 Thailand             1,904,000
116 205/55R16 * Assurance Thailand             1,904,000
117 205/55R16 * E.F1 GS-D3 Thailand             2,080,000
118 205/55R16 E.NCT5 Indonesia             1,744,000
119 205/55R16 E.NCT5 Philippines             1,744,000
120 215/55R16 E.NCT5 Malaysia             2,000,000
121 225/55R16 E.LS2000 HB2 Japan             4,064,000
122 225/55R16 E.NCT5 Malaysia             2,256,000
123 205/60R16  E.LS2000 HB2 Japan             2,912,000
124 205/60R16 E.NCT5 Malaysia             1,760,000
125 215/60R16 E.LS2000 HB2 Japan             3,024,000
126 215/60R16 * Assurance Thailand             2,080,000
127 215/60R16 E.NCT5 Malaysia             1,920,000
128 225/60R16 E.LS3000 Japan             3,840,000
129 225/60R16 E.LS2000 HB2 Japan             3,712,000
130 225/60R16 * Assurance Thailand             2,160,000
131 235/60R16  W. HP Japan             3,920,000
132 215/65R16  Eagle RV Japan             2,992,000
133 215/65R16 * W. HP AW Thailand             2,400,000
134 215/70R16 W. HP USA/JP             3,680,000
135 215/70R16 W. HP Japan             3,440,000
136 215/70R16 * W.HP AW Philippines             2,240,000
137 215/70R16 Fortera Philippines             2,160,000
138 235/70R16 * W.HP AW Thailand             2,832,000
139 235/70R16 owl * W. AT/SA Indonesia             2,640,000
140 245/70R16 W. HP Japan             4,192,000
141 245/70R16 * W.HP AW Thailand             2,880,000
142 245/70R16 W. SR-A Thailand             2,560,000
143 245/70R16 W. HP Malaysia             2,560,000
144 265/70R16 W. HP Japan             4,512,000
145 265/70R16 * W. HP AW Thailand             3,200,000
146 265/70R16 Fortera Philippines             2,544,000
147 275/70R16  W. HP Japan             4,672,000
148 275/70R16 W. RT/S Malaysia             2,704,000
149 195/75R16C W. DT Philippines             1,840,000
150 215/75R16C Cargo G26 Turkey             4,080,000
151 215/80R16 W. HP Japan             3,712,000
152 205R16C W. AT/S Malaysia             2,224,000
153 215/40R17 Revspec Japan             4,160,000
154 245/40R17 Revspec Japan             4,880,000
155 245/40R17 E.LS2000 HB2 Japan             4,880,000
156 215/45R17 E.LS2000 HB2 Japan             4,080,000
157 215/45R17 E.F1 GS-D3 Thailand             3,120,000
158 225/45R17 E.LS3000 Japan             4,464,000
159 225/45R17 E.LS2000 HB2 Japan             4,464,000
160 225/45R17 E.F1 GS-D3 Thailand             3,440,000
161 235/45R17 E.LS2000 HB2 Japan             5,040,000
162 245/45R17 E.LS2000 HB2 Japan             5,600,000
163 245/45R17 Revspec Japan             5,600,000
164 205/50R17  E.LS2000 HB2 Japan             4,560,000
165 205/50R17  E.NCT5 Philippines             2,080,000
166 215/50R17 E.LS2000 HB2 Japan             4,480,000
167 215/50R17 Revspec Japan             4,480,000
168 215/50R17 * E.F1 GS-D3 Thailand             3,280,000
169 225/50R17 E.LS2000 HB2 Japan             4,560,000
170 235/50R17 E.LS2000 HB2 Japan             5,680,000
171 215/55R17 E.LS2000 HB2 Japan             4,560,000
172 225/55R17 E.LS3000 Japan             4,640,000
173 225/55R17 E.LS2000 HB2 Japan             4,640,000
174 215/60R17  Eagle RV Japan             4,640,000
175 225/60R17  W. HP Japan             4,720,000
176 235/60R17  (w) E.LS USA             6,000,000
177 225/65R17  W. HP AW Malaysia             2,480,000
178 265/65R17 W. HP Japan             5,120,000
179 275/65R17 W. HP Japan             5,280,000
180 255/35R18  E.LS2000 HB2 Japan             8,400,000
181 265/35R18  E.LS2000 HB2 Japan             7,600,000
182 225/40R18 E.LS2000 HB2 Japan             6,000,000
183 235/40R18 E.LS2000 HB2 Japan             6,400,000
184 245/40R18 E.LS2000 HB2 Japan             6,560,000
185 255/40R18  E.LS2000 HB2 Japan             6,880,000
186 265/40R18  E.F1 GS-D3 USA             7,920,000
187 225/45R18 E.LS2000 HB2 Japan             6,240,000
188 245/45R18 E.LS2000 HB2 Japan             6,800,000
189 255/45R18  E.LS2000 HB2 Japan             6,960,000
190 235/50R18 E.LS2000 HB2 Japan             7,200,000
191 245/50R18  E.F1 GS-D3 USA             7,760,000
192 225/55R18  E.LS2 USA             5,840,000
193 235/55R18  E.RS-A  USA             6,160,000
194 235/55R18  W. HP Japan             5,440,000
195 275/60R18  W. HP Japan             7,520,000
196 235/65R18  E.LS USA/JP             8,560,000
197 255/70R18  Fortera tripletred USA             7,920,000
198 275/30R19  E.LS2000 HB2 Japan             8,960,000
199 245/35R19  E.LS2000 HB2 Japan             7,200,000
200 275/35R19 E.LS2000 HB2 Japan             8,720,000
201 245/40R19 E.LS2000 HB2 Japan             7,840,000
202 275/40R19  E.F1 GS-D3 USA             8,960,000
203 245/45R19  E.LS2000 HB2 Japan             7,520,000
204 285/30R20  E.LS2000 HB2 Japan             8,800,000
205 245/35R20  E.LS2000 HB2 Japan             8,400,000
206 255/35R20  E.LS2000 HB2 Japan             8,960,000
207 245/40R20  E.LS2000 HB2 Japan             8,160,000

 

Share :